චිත්ත පාරිශුද්ධිය (AV)

සෑම කි‍්‍රයාවකම මුල චේතනාවයි. චේතනාව පිවිතුරු නොවන ක‍්‍රියාවට කිසිදු පිළිගැනීමක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ නැත. එබැවින් මෙම දේශණය ඔබේ ජීවිතයට ඉතා වැදගත් වනු ඇත.

එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය
දිනය: 04-07-2011
ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 13.44 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/manasa.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 179 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/manasa.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.