වත්මන් ලෝකයෙහි පවතින ආර්ථික ක‍්‍රම හා ඉස්ලාමීය ආර්ථික ක‍්‍රමය අතර සංසන්දනාත්මකව කෙරෙන විග‍්‍රහයකි.

එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය
දිනය: 04-07-2011
ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.56 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/economy.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 174 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/economy.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *