අල්කුර්ආනය සහ නවීන විද්‍යාව (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි යන්න ඔප්පු කිරීමට විවිධ ජීවමාන සාධක අල්ලාහ් අල්කුර්ආනය තුළම තබා ඇත. ඒ අතුරින් විද්‍යාත්මක සත්‍යයන්ද එකකි.

එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය
දිනය: 04-07-2011
ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.29 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/quran-sciance.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 156 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/quran-sciance.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.