ඉස්ලාමීය සහජීවනය! (AV)

ඉස්ලාම් සහජීවනය කෙතරම් අගයන දහමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග‍්‍රහ කෙරේ.

එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය
දිනය: 04-07-2011
ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.64 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/sahajeevanaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 148 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/sahajeevanaya.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.