නබි (සල්) තුමන්ගේ ස්වර්ණමය දේශණ අතුරින් !

අල්ලාහ් ඔබලාගෙන් ප්‍රිය කරන කරැණු තුන:

1- අල්ලාහ්ට පමණක් යාඥා කිරීම, ඔහුට කිසිවක් ආදේශ නොකිරීම.

2- ඔබලා සියල්ලන් එකමුතුව අල්ලාහ්ගේ දහම නම් කඹය තදින් අල්ලා ගැනීම.

3- ඔබලා නොබෙදී සිටීම.

අල්ලාහ්ගේ ඔබලාගෙන් පිළිකුල් කරන කරැණු තුන:

1- මෙසේ පැවසුවා මෙසේ පවසනු ලැබුවා යනු කිසිදු නිශ්චිත භාවයකින් තොර කරැණු දැක්වීම.

2- අධිකව (අනවශ්‍ය) ලෙස ප්‍රශ්න ඇසීම.

3- මුදල් නාස්ති කිරීම.

(විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලි තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි).

 අබූ දර් (රලි) තුමන් අමතා නබි (සල්) තුමන් කළ උපදෙස් තුන:

1- ඔබේ කොහේ සිටියද (කුමන තත්ත්වයක සිටියද) අල්ලාහ්ට බියවනු.

2- ඔබෙන් වැරදි ක්‍රියාවක් සිදුවූ සැනින් යහපත් ක්‍රියාවක් කරනු එය එම වරද මකා දමයි

3- ජනයා සමග උසස් අන්දමින් ක්‍රියා කරනු.

 (විස්තර කරන්නේ: අබූ දර් (රලි) තුමන්ල මූලාශ්‍රය: තිර්මිදි).

 අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන් අමතා නබි (සල්) තුමන් කළ උපදෙස් තුන:

1- සෑම මසකම උපවාසයෙන් තුනක් ඉටු කරන්න.

2- රක්අත් දෙක්ක ලුහා සලාතය ස්ථාපිත කරන්න.

3- රාත්‍රියේ නින්දට යෑමට පෙර විත්ර් සලාතය ඉටු කරන්න.

 (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි).

 නබි (සල්) තුමන් ඓතිහාසික හිජ්රත් ගමන කරමින් මදීනාවට පැමිණීමත් සමග ජනයා අමතා කළ දේශනාව:

1- ඔබලා අතර සලාම් පවසමින් සාමය ව්‍යාප්ත කරන්න.

2- දුගීන්ටල දිළින්දන්ට ආහාර පිරිනමන්න.

3- මිනිසුන් සුව නින්දෙන් පසුවන රාත්‍රි කාලයෙහි නැගිට සලාතය කරන්න.

 ඔබලාට පහසුවෙන් ස්වර්ගයට පිවිසිය හැක.

 (විස්තර කරන්නේ: අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සලාම් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: තිර්මිදි).

ඔබාලාගේ පාපයන් අල්ලාහ් සමා කරන පදවීන් උසස් කරන කරැණු පිළිබඳ ඔබලාට දන්වන්නද? යනුවෙන් නබි සල් තුමන් වරක් විමසා සිටියේය, එයට මිතුරන් එසේය යනුවෙන් පිළිතුරැ දුන්හ.

1- සීත කාලගුණය (මෙන් අසීරු අවස්ථාවන්හි පවා) දෝවනය සම්පූර්ණයෙන් කිරීම.

2- මස්ජිදයට අධික පියවර තබමින් ගමන් කිරීම.

3- සලාතයක් නිම කර තවත් සලාතයක් මග බලා සිටීම.

 මෙය ඔබලා ස්ථීරත්වයට පත්කරන ක්‍රියාවන් වේ.

 (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා :රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම්).

1- සමූහ සලාතයට ඉක්මනින් පැමිණීමේ වැදගත්කම ජනයා දැන සිටීනම් ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් තරඟ වදිමින් සහභාගි වෙති.

2- ෆජ්ර් හා ඉෂා සලාතයන්හි සුවිශේෂත්වය දැන සිටී නම් ධනගසා හෝ එම සලාතයන්හි ඔවුන් සහභාගිවෙති.

3- සලාතයේ මුළ් පෙලෙහි ශ්‍රේෂ්ඨත්වය දැන සිටී නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් කුසපත් ඇදීමෙන් මුල් පෙලේ අවස්ථාව අන් අයට පිරිනමති.

(විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලි තුමන්, මූලාශ‍්‍රය: බුහාරි).

Leave a Reply

Your email address will not be published.