සලාතයට ප්‍රවිශ්ටවී පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, රුකුඃ කළ යුතු ආකාරය, එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, පසුව රුකුඃ හි සිට නැගිටීම එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ .

ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *