සුජූද් කළ යුතු ආකාරය, එහි පැවසිය යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, අත්තහියියාත් ඉරියව්ව එහි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් ආදි කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ.

ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්, සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *