මිනිසා ගමන් කළ යුතු සැබෑ මාර්ගය කුමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ.

ස්ථානයඃ අල්කොබාර් ඉෆ්තාර් කඳවුර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *