දහම තුළින් සාමය (AV)

ලොව වාසි ජනතාව සැබෑ සාමය ලබාගැනීමට ඉස්ලාම් පෙන්වන මඟ පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ.

ස්ථානයඃ අල්කොබාර් ඉෆ්තාර් කඳවුර

ඉදිරිපත් කිරීමඃ සෆ්රාස් නව්ෆල්
කැඳවුම් කරු අල් අහ්සා

Leave a Reply

Your email address will not be published.