නැමදීමට සුදුස්සා කවුද?

ශ්‍රී ලාංකීය මිතුරු හමුව

දිනය- 09-11-2012 සිකුරාදා

ස්ථානයඃ කිමියා නිවාඩු නිකේතනය-අල්ජුබෙයිල්

ඉදිරිපත් කිරීමඃ මුහම්මද් සමීන් නජාහි

කැඳවුම් කරු අල්ජුබෙයිල්

Leave a Reply

Your email address will not be published.