මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමන්! (AV)

දිනය: 14-12-2012 සිකුරාදා
ස්ථානය: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල

එළිදැක්වීම: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල

Leave a Reply

Your email address will not be published.