හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව විවෘත සාකච්ඡාවක්! (AV)

ඉස්ලාමීය ආගමික විද්වතුන් අතර හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව පවත්වනු ලැබූ විවෘත සාකච්ඡාවක්.

නිෂ්පාදනය හා එළිදැක්වීමඃ සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය.

දිනයඃ 2012-12-26.

One comment

  • ilham ibrahim

    Assalamu Alaykum”

    Its my pleasure to see such a video program specially topic of Hala.
    Well done.please keep doing good job.

    ilham

Leave a Reply

Your email address will not be published.