පිවිතුරු සමාජයක් උදෙසා! (AV)

පිවිතුරු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා පවතින ඒකායන මඟ ඉස්ලාම් පමණි යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ.

නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය.

ඉදිරිපත් කිරීමඃ අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published.