තමන් දුටු සත්‍යය හා එහි අග්‍ර ඵළය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.

නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය

සිය අත්දැකීම් ඔබලා සමග බෙදාගන්නේ, පෙර කිතු පූජකවරයකු වශයෙන් සිට ඉස්ලාම් දහම පිළිගත් සහෝදර අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *