ජීවිතයට ඉස්ලාම් පෙන්වන මඟ! (AV)

සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීමයි ඉස්ලාම් දහමෙහි ඒකායන පරමාර්ථය වන්නේ.

නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published.