හලාල් සහතියකට විරුද්ධව ගෙනයන සාවද්‍ය ප්‍රචාරයන්ට නිසි පිළිතුරක්.

සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මාධ්‍යය හමුව.

දිනය: 2013 පෙබරවාරි 07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *