මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු (AV)

සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මාධ්‍යය හමුව.

දිනය: 2013 පෙබරවාරි 07

Leave a Reply

Your email address will not be published.