ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය මිලේච්ඡද?

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් සියල්ල ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා පමණි.

ඉදිරිපත් කිරීම: අස්හර් යූසුෆ්

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.