1- අල්ලාහ් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය (AV)

සෑම මුස්ලිමෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් විශ්වාස කළ යුතු කරුණු හය අතුරින් මුල්ම කරුණ අල්ලාහ් කෙරෙහි පිවිතුරු විශ්වාසයක් ගොඩනගාගැනීමයි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.