මිහිපිට පවතින සියල්ල වෙත ආදරය, කරුණාව දක්වන ලෙස ඉස්ලාම් මානවයාට උගන්වයි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *