මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම දායාදයක් වූ ඉස්ලාම් දහම ඉතා සරල හා ප‍්‍රායෝගිකවූ දිවි පෙවෙතකි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *