මිනිසා මෙලොවට එවනු ලැබීමත් සමගම මිනිසා ජීවත් විය යුතු ජීවන ක‍්‍රමය ද අල්ලාහ් විසින් ඔහුට පිරිනමන ලදි. සෑම සමාජයකට දූතවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් දිව්‍යමය හෙළි කිරීම් අනාවරණය කරන ලදි. මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම අවසාන දිව්‍යමය හෙළි කිරීම වශයෙන් අනාවරණය වූයේ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයයි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *