මිනිස් ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණවූ මඟ පෙන්වීම පිරිනැමිය හැක්කේ, අතීතය වර්තමානය අනාගතය පිළිබඳ ඥානය සතු ඒ එකම හිමියන් සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ්ට පමණි. සෑම සමාජයකටම ශාස්තෘවරුන් එවමින් ඒ සම්පූර්ණවූ මඟ පෙන්වීම ඔහු ලබා දුන්නේය.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *