5- අවසාන දිනය කෙරෙහිවූ විශ්වාසය! (AV)

අවසාන විනිශ්ච දිනය පිළිබඳ සෑම ශාස්තෘවරයෙකුම ඒ ඒ සමාජයන්ට අවවාද, අනුශාසනා කළහ. එය මිනිසාගේ සියළු කි‍්‍රයා කලාපයන් වෙනුවෙන් ප‍්‍රතිඵල හිමිවන දිනයයි. අල්ලාහ්ට අවනතව ජීවත්වූ සැබෑ විශ්වාසවන්තයින්ට සදාතනික සෞභාග්‍යවූ ස්වර්ගයද, අල්ලාහ්ගේ අණට පිටුපා කටයුතු කළ පාපිෂ්ටයින්ට නිරයද හිමිවන දිනයයි. අබ ඇටයක ප‍්‍රමාණයට හෝ අයුක්තියක් සිදු නොවන යුක්තිය අකුරටම ඉටු වන දිනයයි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා  කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.