ඉස්ලාම් හැඳින්වීමක්

ඉදිරිපත් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆල්

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.