සැබෑවූ නිර්මාතෘවරයා හඳුනා නොගෙන මංමුළාවී සිටින මිනිසාට සැබෑවූ මැවුම් කරුවා අවබෝධ කරගැනීම සඳහා කරන පුංචි ආරාධනාවයි මේ

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *