කවුද මුහම්මද් නබි තුමා? (AV)

මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමා පිළබඳ දැනගනිමු!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.