සලාතය මුස්ලිමෙකුගේ දෙලොව ජීවිතයම ආලෝකමත් කරන උසස්වූ යාඥාවකි. විශ්ව හිමියන් සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ් හමුවන භාග්‍ය සම්පන්න අවස්ථාවකි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *