උපවාසයෙහි ඉලක්කය ශ්‍රද්ධාවයි!

පුරා මාසයක්  හිමිදිරි උදෑසන සිට හිරු බැස යන තෙක්, නිරාහාරව හා පිපාසයෙන්, සිය ආශාවන් පාලනය කරමින් ලබන්නාවූ පුහුණුව අති මහ්තය. එහි ඉලක්කය අල්ලාහ්ට අවනතවූ, බිය බැතිමත්, දැහැමි පුද්ගලයෙක් සමාජයට බිහි කිරීමය.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.