ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පිළිබඳ දැනුමෙන් බිඳක්

නංගියේ මල්ලියේ
ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය යනු මුළු මහත් විශ්වයම මවා පාලනය කරමින් සිටින්නාවූ අල්ලාහ් විසින් අපට දෙනු ලැබූ දේව ග්‍රන්ථයයි. එය අවසන් ශාස්තෘවරයා වශයෙන් මෙලොවට පැමිණුනු මුහම්මද් (සල්) තුමන්ටයි අනාවරණය කරනු ලැබුවේ.

ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය අනාවරණය වීමට පටන්ගත්තේ නබි (සල්) තුමන් තම හතළිස් වැනි වියෙහි පසුවෙමින් සිටින විට, මක්කාවෙහි පිහිටා ඇති හිරා නම් ගුහාවේ සිටින අවස්ථාවෙහිය, එක් රමළාන් මසක දේව දූත ජිබ්රීල් (අෙලෙ) පැමිණ 96 වැනි පරිච්ඡේදයෙහි 1- 5 පාඨය දක්වා නබි (සල්) තුමන්ට පාරායනය කරන ලෙස නියෝග කළේය. ඉන් පසු එතුමන්ගේ 63 වැනි විය තෙක් අවශ්‍යාතවන්ට අනුකූලව ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය අනාවරණය විය.

ප්‍රථමයෙන් අනාවරණය වූ පාඨයන්:

—නිර්මාතෘවරයා වන ඔබ හිමිගේ නාමයෙන් පාරායනය කරනු, ඔහුයි අලක් නම් තත්ත්වයෙහි සිට මිනිසා නිර්මාණය කළේ. ලියනයෙන් ඉගැන්වූ ඔබේ උත්කෘෂ්ට හිමිගේ නාමයෙන් පාරායනය කරනු. මිනිසාට නොදැනුවත් දේ ඔහුයි ඉගැන්වුවේ.˜

ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය අනාවරණයවන විට එය සටහන් කිරීම සඳහා මිත්‍රවරුන් කිහිප දෙනෙකු පත්කර ලැබ තිබුනි. ඔවුන් —කුත්තාබුල් වහියි˜ දේව හෙළි කිරීම් සටහන් කරන්නන් යන නමින් අමතනු ලැබුවෝය. ඒ අතුරින් මුආවියතිබ්නු අබී සුෆ්යාන්, ෙසෙදිබ්නු සාබිත් (රලි) වැනි මිත්‍රවරුන් නම් දරා සිටියේය.

ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මුලින්ම සඳහන් වන පරිච්ඡේදය අල්ෆාතිහා යන නමින් හඳුන්වනු ලබයි. එය මක්කාවෙහි අනාවරණය වූ පරිච්ඡේදයකි. නබි (සල්) තුමන් තම 53 වැනි වියෙහිදී මක්කාවෙහි සිට මදීනාව බලා හිජ්රත් සංක්‍රමණය කළේය. ඊට පෙර අනාවරණය වූ පරිච්ඡේදයන් මක්කී යනුවෙන් හා මදීනාව බලා හිජ්රත් සංක්‍රමණය කිරීමෙන් පසු අනාවරණය වූ පරිච්ඡේදයන් මදනි යනුවෙන්ද හඳුන්වනු ලබයි.

ෆාතිහා පරිච්ඡේදයට වෙනත් විවිධ නම් ඇත. මෙම පරිච්ඡේදයෙහි වාක්‍යන් සංඛ්‍යාව 7 කි. මෙය සලාතයෙහි හැම රක්අතයක් පාසාම පාරායනය කිරීම අනිවාර්්‍ය වේ.

ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය පරිච්ඡේදයන් ගණන 114 කි. ඒ අතුරින් ඉතා දීර්ඝ පරිච්ඡේදය වශයෙන් සළකනු ලබන්නේ —සූරතුල් බකරා˜ යන නමින් හඳුන්වනු ලබන 2 වැනි පරිච්ඡේදයයි. එහි වාක්‍යන් සංඛ්‍යාව 286 කි. ඉතා කුඩා පරිච්ඡේදය වශයෙන් සළකනු ලබන්නේ —සූරතුල් කව්සර්˜ නම් 108 වැනි පරිච්ඡේදයයි. එහි වාක්‍යන් ගණන 3 කි.
ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ආරම්භවන්නේ —බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්˜ (මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි) යන පාඨයත් සමගයි. නමුත් 9 වැනි පරිච්ඡේදය වන —අත්තව්බා˜ පරිච්ඡේදය හැර. තවද —අන්නම්ල්˜ (කුහුඹියා) යන නමින් ඇති 27 වැනි පරිච්ඡේදයෙහි 30 වැනි පාඨය වශයෙන්ද  —බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්˜ සඳහන් වෙයි. එක් පරිච්ඡේදයක අතර මැද සඳහන් වන එකම අවස්ථාව මෙය පමණයි.

සකස් කිරීම : ඉබ්නු යූසුෆ්

Leave a Reply

Your email address will not be published.