සzකාත් ධනය පවිත්‍ර කරයි! (AV)

මිනිසා අසීමිත ලෙස සිය ධනයට ගිජු කමක් දක්වයි. නමුත් එය ඔහුට පිරිනැමුවේ සකල ලොව හිමියන් අල්ලාහ් බව ඔහු අමතක නොකළ යුතුයි. එම ධනයෙන් සියයට දෙකහාමාරක් වැනි ඉතා සුළු කොටසක් එය හිමිවිය යුතු පිරිසට පිරිනමන ලෙස අල්ලාහ් නියෝග කරයි. එයද ඔහු ඉටු නොකරන විට මතු දිනයෙහි ඔහුගේ ධනයම ඉතා භයානක විෂඝෝර සර්පයකු වී ඔහුව දෂ්ට කරයි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.