සලාතය සඳහා කරනු ලබන කැඳවීමෙහි අර්ථය කුමක්ද? (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.