දෝවනය කළ යුතු ආකාරය! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆල්
කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්
නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.