රළ නැගී විත් වියරු ලෙස
කිසිවෙකු නොසිතු දිනකæ
ඒ සැඩපහර නවතාලන්නට
මිනිසුන් නැගූ විලාපය
ප්‍රමාණවත් නොවීය.
දුක් සුසුම් ඉතිරිකර
නැවත සයුරටම ගොස් හ~ නගයි
රළ පෙළ ඇත්තෙන්ම,
සයුර නොව කුරිරු වූයේ මිනිසුන්ය.
රළ පෙළ නොව නවාතැන් අහිමි කළේ
මිනිසුන්ගේ හදවත්ය.
කොපමණ කලක් සයුරු රළ පෙළ
වෙරළට විත් ආපසු යන්නට ඇත්ද
මිනිසුන්ගේ කුරිරුකම දැක දැකම
ආපසු හැරී ගියේය.
නමුත්… නොසිතූ විලස
සුපරුදු නොවූවා සයුර
සියල්ලම අවසන් නැත ආරම්භයයි.
අවලාද හිමිවන්නේ රළපෙළට නොව
තම තමන්ටයි…
ආ… රළට සෝදා හැරිය යුත්තේ
තම හිත්වල රැඳී ඇති කිලූටු බවයි.
නැවතත් සුපුරුදුයි සයුර
නමුත්
මිනිසුන් සුපුරුදු විය යුතු නැත
කුරිරුකමින්
සෑම විනාශයක්ම
අවවාදයක් වන්නේ
විනාශ නොවී ඉතුරු වූවන්ටය.

ප්‍රබෝධය
ෆාතිමා සුමයියා
අබ්දුල් අසීස් බින් බාස් අරාබි විදුහල
මල්වාන.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *