එදිනෙදා ජිවීතයේ උසුරීම සඳහා නබි (සල්) තුමන් ඉගැන්වූ ප‍්‍රාර්ථනාවන් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ.

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි
නිෂ්පාදනය: උනෙයිzසා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *