සියළුම වක්තෘවරුන් පිළිගත් එකම දහම ඉස්ලාම්!

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි
නිෂ්පාදනය: උනෙයිzසා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.