ප්‍රශ්නය: ස්වාමි පුරුෂයාට බිරිඳගේ ජනාසාව (දේහය) ස්නානය කරවන්නට හැකි ද?

රිස්වාන් අස්වර්…

පිළිතුර: පිරිමීන්ගේ දේහය පිරිමීන් විසින්ද, කාන්තාවන්ගේ දේහය කාන්තවාන් විසින් ද ස්නානය කර විය යුතුයි යන පොදු නීතියක් ඉස්ලාම් තුළ පැවතුන ද, සිය බිරිඳගේ දේහය ස්නානය කරවීමට ස්වාමි පුරුෂයාට කිසිදු තහනමක් නොමැත. එයට පහත සඳහන් පුවත සාධක වේ
—නබි (සල්) තුමන් වරක් බකීඃ සුසාන භූමියෙහි සිට යළි හැරුනු විට මට හිසේ කැක්කුමයි යනුවෙන් පවසා, මාගේ හිස මාගේ හිස යැයි වේදනාවෙන් පවසන්නට විය. තම බිරිඳ වන ආයිෂා (රලි) තුමිය අමතා මට පෙර යම් තත්ත්වයක් නිසා ඔබ මිය ගියේ නම්, මා ඔබව ස්නානය කරවා, කෆන් අන්දවා, පසුව ඔබට සලාතය කරවා, ආදහන කටයුතු කරමි˜ යනුවෙන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රයන්: අහ්මද්, දාරමි, ඉබ්නු මාජා, ඉබ්නු හිෂාම්, දාර කුත්නි, බයිහකි).
එසේම බිරිඳට ද සිය ස්වාමි පුරුෂයාගේ දේහය ස්නානය කරවීමට ද අවසරය ඇත. ආයිෂා (රලි) තුමිය පවසන අබූදාවුද්හි සඳහන් පුවතක් මෙයට සාධක වශයෙන් පවති.
අබූ බක්කර් (රලි) තුමන් අපවත්වීමෙන් පසු එතුමන්ගේ දේහය ස්නානය කළේ එතුමන්ගේ භාර්්‍යාවන් විසිනි. එතුමන් මිය යෑමට පෙර කළ උපදෙසක් මත එය සිදුවිය. (මූලාශ්‍රයන්: මුසන්නෆ් අබ්දුර්රස්සාක්, ඉබ්නු අබී ෂයිබා).
අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *