රමළාන් සමය පිළිබ‍‍ඳ ඔබේ ගැටළු!

අස්සලාමු අලෙයිකුම් (ඔබලාට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා සාමය උදාවේවා)

රමළාන් සමය හා එම සමයෙහි ඉටු කරන යාඥාවන් පිළිබඳ ඔබට පවතින ගැටළු අප වෙත ලියන්න. එයට පිළිතුරු අපේ අඩවියෙහි පළ කරමු. මුල් පිටුවෙහි වම් පස තීරුවේ ඔබට දිස්වන “ඔබේ ගැටළු අප වෙත ලියන්න” යන පිටුවට ගොස් ලියන්න.

රමළාන් සමයෙහි උදාවට තවත් පවතින්නේ දින කිහිපයක් පමණි. එම උතුම්වූ මාසය පිළිගෙන එම මාසයෙහි අඛණ්ඩව යාඥා කටයුතු වල නියැලෙමින් අල්ලාහ්ගේ දයාවට හා කරුණාවට පාත්‍රවූ උසස් ශ්‍රද්ධාවන්ත පුද්ගලයින් වීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. තවද ඉතා යුහුසුළුව හා අධිශ්ඨානශීලීව එම උතුම්වූ මාසය පිළිගැනීමට අපි සූදානම්වෙමු.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.