රමළාන් මාසයේ අඹු සැමි සම්බන්ධතාවයන් පිළබඳ ඉස්ලාමයේ පවතින නීති රීතීන් මොනවාද?

රමළාන් මාසයේ අඹු සැමි සම්බන්ධතාවයන් පිළබඳ ඉස්ලාමයේ පවතින නීති රීතීන් මොනවාද?

අල්ලාහ් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ පවසයි: “සව්ම් (උපවාස දිනයන්හි) රාති‍්‍රයේ දී නුඹලාගේ භාර්යාවන් සමඟ සංසර්ගය අනුමත කර තිබේ. ඔවුන් නුඹලාගේ සළුපිළි(වැනි)ය. නුඹලා ද ඔවුන්ගේ සළුපිළි(වැනි)ය”. (අල්බකරා 2 : 187).

“එනිසා දැන් නුඹලා ඔවුන් (භාර්යාවන්) සමඟ රාත‍්‍රි කාලයේ සංවාසයෙහි යෙදෙනු(හැකිය)”.(අල්බකරා 2 : 187).

උපවාසයෙන් මිඳීමේ පටන් ෆජ්ර් අදානය (කැඳවීම) තෙක් ස්වාමි පුරුෂයා හා භාර්්‍යාව අතර සංසර්ගයට අවසර ඇත. රමළාන් මස දහවල් කාලයේ උපවාසයෙන් පසුවන විට සංසර්ගය සපුරා තහනම්වූවද, තුරුල් කරගැනීමට, සිඹ ගැනීමට අවසර ඇති බව පහත සඳහන් පුවත් තුළින් තහවුරුවේ.

ආයිෂා (රලි) තුමිය විස්තර කරයිඃ “නබි (සල්) තුමන් උපවාසයෙන් පසුවන අවස්ථාවල (තම භාර්්‍යාවන්) තුරුල් කරගන්නේය, තවද සිඹ ගන්නේය. ඔබලා අතුරින් සිය කායික හැඟීම් අධික ලෙස පාලනය කරන කෙනෙකු වශයෙන් එතුමන් සිටියේය”. (මූලාශ්‍රයඃ බුහාරි 1927). මුස්ලිම් වැනි මූලාශ්‍රවල සඳහන්වන පුවතක “රමළාන් සමයෙහි” යනුවෙන් සඳහන්වෙයි.

“නබි (සල්) තුමන් උපාවසයෙන් පසුවන අවස්ථාවල තම භාර්්‍යාවක් සිඹ ගන්නේය යනුවෙන් පවසා ආයිෂා (රලි) තුමිය සිනාසුනේය” යනුවෙන් උර්වා (රහ්) තුමන් වාර්තා කරයි. (මූලාශ්‍රය බුහාරි 1928).

කෙනෙකුට සිය කායික හැඟීම් පාලනය කරමින් සීමාව ඉක්මවා නොයන බව විශ්වාසය පවතී නම් ඔහුට ඉහත සඳහන් සල්ලාපවලට අවසර ඇත. එසේ මෙම අවස්ථාවලට එළඹීම තුළින් සීමාව ඉක්මවා යයි කියා කවුරුන් බියවෙයිද ඔවුන් සල්ලාපවලින් වැළකී සිටිය යුතුය.

අල්ලාහ් පවසන බව නබි සල් තුමන් මෙසේ පවසයි: “තවද උපවාසයෙන් පසුවෙන්නා ඔහුගේ ආහාර, පාන  ආශාවන් (කායික හැඟීම් සියල්ල)  මා වෙනුවෙන් කැපකරයි. උපාවසය මාහටම අයිති යාඥාවකි, එයට මා විසින්ම ප්‍රසාදයන් පිරිනමනු ලබයි”. (විස්තර කරන්නේ අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි 1894). මෙය දීර්ග පුවතක කොටසකි.

එබැවින් උපාවසයෙන් පසුවෙන්නා ආහාර, පාන පමණක් නොව කායික හැඟීම්ද අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කැප කළ යුතු බව මෙම පුවතින් මොනවට තහවුරු වෙයි. නබි (සල්) තුමන් අවසර ලබාදුන් කරුණු පමණක් සීමාව ඉක්මවා නොයමින් කිරීමට අවසර පවති.

අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය.

පිළිතුරු සපයන්නේ මුහම්මද් අස්හර් යූසුෆ් සීලානි

Leave a Reply

Your email address will not be published.