කවුරුන් ඉටු කරන යහපත් ක්‍රියාවන්ද අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි පිළගනු ලබන්නේ?

යහපත් ක්‍රියාවන් පිළිගනු ලැබීමට චේතනාව කෙතරම් වැදගත්ද?

නබි (සල්) තුමන්ගේ මග පෙන්වීමට අනුකූලව යහපත් ක්‍රියවාන් පැවතිය යුතුය. තවත් විවිධ වැදගත් කරුණු මෙම මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡා කෙරේ.

ඉදිරිපත් කිරීම අස්හර් යූසුෆ්

දිනය: 2015-15- සෙනසුරාදා

ස්ථානය: දම්මාම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *