ඉමාම් රක්අත් හතරක් කරන විට මගියෙකුගේ සලාතය කෙසේ විය යුතුද?

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ්

දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා,

ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published.