යහපත කරා සමාජය කැඳවන්න!

විශාල කර බැලීම සඳහා පින්තූර මත ඔබන්න.

ඔබගේ මිතුරන් සමගද යහපත බෙදාගන්න. “යහපත අන් අයට දන්වන්නා යහපත කළා හා සමාන කුසල් ලබාගන්නේය” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ.

yayu-12 yayu-11 yayu-9 yayu-8 yayu-7 yayu-6 yayu-5 yayu-4 yayu-3 yayu-2 yayu-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.