ඉදිරිපත් කිරීම: අස්හර් යූසුෆ්

දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා,

ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

අති උතුම් වූ අල්ලාහ්ගේ පාරිශුද්ධත්වය පිළිබඳ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සඳහන්වන්නේ කුමක්ද?

මෙලොව පවතින සියල්ල ඔහුව පරිශුද්ධත්වයට ලක්කරමින් සිහිපත් කරයි.

ඔහුව පරිශුද්ධත්වයට ලක්කිරීමෙහි වැදගත්කම පිළිබඳ නබි (සල්) තුමන්ගේ ප්‍රකාශ, මේ ආදි කරුණු රාශියක් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සාකච්ඡා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *