පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ්

දිනය: 2016-01-02 සෙනසුරාදා,

ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *