පිවිතුරු සමාජයක් උදෙසා!

දිනය: 09-01-2016 සෙනසුරාදා

ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව

පිවිතුරු සමාජයක් ගොඩනැගීම සහා ඉස්ලාම් ලොවට ලබාදෙන උතුම් ආදර්ශ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සාකච්ඡා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.