සලාතය තුළ ඇඳුම් පොළොවෙහි ස්පර්ෂවීම වළක්වාගැනීම?

පිළිතුරු සපයන්නේ: අස්හර් යූසුෆ්

දිනය: 09-01-2016 සෙනසුරාදා

ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published.