අත්කාසුර් පරිච්ඡේදයෙහි අර්ථ විවරණය

මිනිසා මෙලොව ජීවිතයෙහි ධනය එක්රැස් කිරීමට දක්වන අසීමිත ආශාව, එහි අවසානය හා මතු දිනයෙහි ඔහු මුහුණ දීමට සිදුවන  ඉරණම පිළිබඳව මැනවින් කරුණු විග්‍රහ කරන පරිච්ඡේදයකි.

ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර්

දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Leave a Reply

Your email address will not be published.