සිකුරාදා දේශණය

ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි ලෆරුල්ලාහ් බහ්ජි

ස්ථානය: අල්මස්ජිදුත් තක්වා, ගාල්ල

දිනය: 19 – පෙබරවාරි – 2016 සිකුරාදා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *