ෆජ්ර් සලාතයෙහි සුවිශේෂත්වය!

විශේෂ ආගමික හමුව

ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර්

දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Leave a Reply

Your email address will not be published.