සෞභාග්‍යමත් දිවියකට මග පෙන්වන ඉස්ලාම් දහම!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.